รู้จัก “คาร์บอนเครดิต” ลดก๊าซเรือนกระจก ซื้อขายได้เหมือนหุ้น

รู้หรือไม่? ต้นไม้ที่อยู่ในบ้านหรือในองค์กรของคุณ สามารถนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาขายได้ หลายคนอาจสงสัยว่าก๊าซเรือนกระจกจะขายได้อย่างไร ความจริงแล้วก๊าซต่างๆ ที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกจะมีตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะ เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต”

คาร์บอนเครดิต (Carbon credit) หมายถึง สิทธิ์ที่เกิดจากการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการที่บุคคลหรือองค์กรได้ดำเนินโครงการหรือมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวนี้สามารถวัดปริมาณ และเป็นเหมือนสินค้าที่สามารถนำไปซื้อขายในตลาดคาร์บอนเครดิตได้  

ตลาดคาร์บอนเครดิต เป็นตัวกลางไว้แลกเปลี่ยนซื้อขายคาร์บอนเครดิต ซื้อขายได้เหมือนหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจก บางประเทศมีการออกเป็นกฎหมายหรือข้อบังคับเลยก็มี ปกติตลาดคาร์บอนเครดิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

  1. ตลาดคาร์บอนภาคบังคับ (Regulatory carbon market) เป็นตลาดที่ภาครัฐออกกฎหมายหรือข้อบังคับ และเป็นผู้กำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีผลผูกพันทางกฎหมาย หากบริษัทหรือโรงงานทำได้ ก็อาจจะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่บทบัญญัติ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะมีบทลงโทษ
  2. ตลาดคาร์บอนสมัครใจ (Voluntary carbon market) ในส่วนนี้ไม่มีข้อกฎหมายมาบังคับ แต่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการหรือองค์กรร่วมมือกันตั้งเป้าหมายขึ้นมา แต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย ทำได้ด้วยความสมัครใจ ในประเทศไทยจัดอยู่ในประเภทนี้  

ถ้าให้อธิบายง่ายๆ คาร์บอนเครดิตเปรียบเสมือน “ใบอนุญาต” ให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้สิทธิปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ได้ตามที่ภาครัฐกำหนด ยกตัวอย่าง องค์กรหรือบริษัทไหนที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เช่น กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ก็สามารถนำต้นไม้ที่ปลูกมาคำนวณคาร์บอนเครดิตและขอใบรับรองเพื่อนำไปซื้อขายคาร์บอนเครดิตกัน 

ในประเทศไทย องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.จะเป็นผู้ประเมิน ออกใบรับรองให้และดำเนินการซื้อขายคาร์บอนเครดิตตามกลไกของตลาดนั่นเอง ปัจจุบันราคาของคาร์บอนเครดิตอยู่ที่ประมาณ 120 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

สำหรับองค์กรไหนที่สนใจเรื่องคาร์บอนเครดิต ก็สามารถปลูกไม้ยืนต้นและดูแลพื้นที่สีเขียวได้ อย่างที่ SO GREEN บริการจัดการภูมิทัศน์ ของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เราก็มีบริการ Landscape Maintenance ดูแลสวนพื้นที่ขนาดใหญ่ 30 ไร่ขึ้นไป ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ครบครัน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับต้นไม้ ที่จะทำให้สวนหย่อมในองค์กรสวยน่ามอง เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมาย  

สนใจบริการดูแลสวน ติดต่อได้ที่ 

โทร : 090-197-8512 / 0-2363-9300 ต่อ 3102     

LINE : @sogreen 

แหล่งอ้างอิง

https://www.bangkokbiznews.com/news/915259

https://www.facebook.com/photo/?fbid=603154264507575&set=a.499260918230244