รุกขกรคืออะไร ?

รุกขกรคืออะไร ?

รุกขกร (Arborist) หมอต้นไม้ (Tree Doctor) หรือ นักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ (Tree Surgeon) คือ อาชีพที่ทำงานกับต้นไม้ โดยครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา การประเมิน การวางแผนการจัดการ การดูแลรักษา การตัดแต่ง การป้องกันต้นไม้จากภัยต่างๆ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคพืช แมลง รวมไปถึงการโค่นต้นไม้ ด้วยเช่นกัน

รุกข แปลว่าต้นไม้ เช่นที่เรามักจะเจอคำว่า รุกขเทวดา

กร แปลว่า ผู้ทำ มักเจอตามหลังคำสมาส เช่น เกษตรกร, วิศวกร

รุกขกร คือ ผู้ทำรุกขกรรม

ในความเป็นจริงนั้นการจัดการต้นไม้ให้สามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่สามารถตัดแต่งเพียงอย่างเดียวได้ได้ต้องมีความรู้และเข้าใจว่าต้นไม้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมแบบไหน รู้เรื่องโรคและวิธีการรักษาการแก้ปัญหาอย่างไรให้ต้นไม้ดำรงชีวิตและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนโดยรอบ จากทั้งหมดนี้รุกขกรจึงมีความสำคัญมากในการแก้ปัญหาเรื่องต้นไม้อย่างยั่งยืน

ผลเสียหากต้นไม้ไม่ได้ถูกตัดโดยรุกขกร ผู้เชี่ยวชาญ

หากจัดการและดูแลต้นไม้โดยขาดความรู้จะส่งผลให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ทั้งกับต้นไม้เองและสิ่งแวดล้อมรอบๆต้นไม้ บางกรณีีกว่าจะรู้ตัวว่าความเสียหายเกิดขึ้นก็กินระยะเวลาไปนานมากแล้วเช่น การตัดแต่งพุ่มใบต้นไม้แบบผิดวิธีทำให้ความสามารถในการผลิตอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงหมดไปต้นไม้จะเร่งดึงเอาพลังงานทั้งหมดมาสร้างพุ่มใบขึ้นมาใหม่ทำให้ไม่มีพลังงานสำหรับสร้างเยื่อเจริญ รากและสร้างเนื้อเปลือกปิดแผลหรือความเสียหายจากโรคและแมลงได้มีโอกาสส่งผลให้ต้นไม้ป่วยหรือในกรณีร้ายแรงที่สุดอาจจะส่งผลให้ต้นไม้ตายได้เลย

ให้ทีมรุกขกรมืออาชีพจาก SO GREEN  ดูแลต้นไม้ให้คุณ

SO Green มีบริการเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ ทั้งการดูแลรักษา ตัดต้นไม้ใหญ่ การป้องกันต้นไม้จากภัยต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติ  และโรคพืช รวมไปถึงแมลง โดยทีมรุกขกรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานระดับสากล ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านนี้มากกว่า 30 ปี

“SO GREEN (สยามราชธานี) เรื่องต้นไม้…ต้องง่าย”


สนใจบริการดูแลรักษาต้นไม้ ตัดต้นไม้

โทร : 090-197-8512 / 0-2363-9300 ต่อ 3102

📲LINE : @sogreen

#SOGREEN #SO #SIAMRAJATHANEE #บริการตัดแต่งต้นไม้ #รุกขกร #หมอต้นไม้ #รุกขกรรม